Disclaimer- Copyright  Ondanks het feit dat alle zorgvuldigheid in acht wordt genomen om informatie te verstrekken, via de  website,  Bosontginning Willems, die juist, volledig en actueel is, dient deze informatie te worden  gebruikt onder  voorwaarde dat Bosontginning WILLEMS bvba niet aansprakelijk is voor directe of  indirecte schade,  incidentele of gevolgschade, boetes of immateriêle schade inclusief winstderving die  op enigerlei wijze met  betrekking tot deze website ontstaat. Onder andere aanvaardt Bosontginning  WILLEMS bvba geen  aansprakelijkheid met betrekking tot defekten, virussen en andere  onvolkomenheden tengevolge van  apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het  gebruik van deze website, de informatie  die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het  onderscheppen, veranderen of oneigenlijk  gebruiken van informatie die wordt gezonden aan  Bosontginning WILLEMS bvba of aan u, het al dan niet  functioneren van deze website, misbruik van  deze website, het verlies van gegevens of het downloaden  evenals de aanspraken van derden in  verband met het gebruik van deze website. Bosontginning WILLEMS  bvba kan evenmin garanderen dat  de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze  website op een wijze die het  gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website  in gevaar kan brengen  of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.  De vermelde  prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief BTW, tenzij anders vermeld en steeds onder voorbehoud  van  wijzigingen en of publicatiefouten. Bosontginning WILLEMS bvba kan geenszins aansprakelijk gesteld   worden voor het abnormaal gebruik van haar website door een gebruiker. Deze laatste dient er zich  bewust  van te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden producten inclusief de  tekst van deze Disclaimer, zonder voorafgaandelijke kennisgeving kan gewijzigd worden. Het verdient  aanbeveling om de  informatie verstrekt via deze website en deze Disclaimer geregeld te raadplegen,  zodat u van eventuele  wijzigingen op de hoogte bent. Bosontginning WILLEMS bvba, verklaart en  garandeert dat de informatie die  de internetgebruiker ons overmaakt via deze site uitsluitend wordt  gebruikt conform de wetgeving, die  rechtstreeks verband houden met het voorwerp van de gebruikte  formulieren. Deze gegevens worden niet  doorgespeeld aan derden en worden slechts bewaard tijdens  de benodigde duur voor hun verwerking en  respecteren alzo de wet op de bescherming van de  persoonlijke levenssfeer. Geen enkele tekst (behalve het  printen van de aangeboden download-  informatie voor eigen persoonlijk gebruik), foto, logo, afbeelding of elk  ander component of onderdeel  van deze site mag worden vertaald, gecopieerd, aangepast, gereproduceerd,  gewijzigd, afgedrukt,  gebruikt, opgeslagen of verspreid worden, zowel gedeeltelijk als onder volledige vorm  zonder de  schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Bosontginning WILLEMS bvba. Op deze website en  de  Disclaimer is Belgisch recht van toepassing en is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in   verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan. © Bosontginning         WILLEMS bvba - Alle rechten voorbehouden  http://www....